logo Uniwersytet Warszawski

Usługi Drukuj

logo amerlab

Laboratorium Diagnostyki Zarażeń Pasożytniczych i Odzwierzęcych AmerLab jest spółką typu spin-off Uniwersytetu Warszawskiego
Laboratorium proponuje szeroką ofertę diagnostyczną dotyczącą identyfikacji patogenów ludzi i zwierząt
http://www.amerlab.pl

logo bactrem

BACTrem Sp. z o.o. jest spółką typu spin-off Uniwersytetu Warszawskiego.
Spółka rozwija nowe biotechnologie służące rekultywacji środowisk zanieczyszczonych oraz rolnictwu ekologicznemu
http://www.bactrem.pl

logo LACP

Laboratorium Aparaturowe Cytometrii Przepływowej w Zakładzie Immunologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oferuje wysokiej jakości badania komórek pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, przy zastosowaniu wieloparametrowej cytofluorometrii przepływowej. W szeroki zakres naszych usług m.in wchodzą, sortowanie komórek, ocena ekspresji białek czy analiza stanu funkcjonalnego komórek.
Oferta
Cennik

logo LAME

Laboratorium Aparaturowe Mikroskopii Elektronowej w Pracowni Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej Wydziału Biologii UW oferuje usługi badawczo naukowe obejmujące: (i) analizy w transmisyjnym mikroskopie elektronowym w tym przygotowanie preparatów półcienkich (badania histologiczne) i ultracienkich (badania ultrastrukturalne), oraz preparatów do mikroanalizy rentgenowskiej (EDX); (ii) przygotowanie preparatów biologicznych do analizy w skaningowym mikroskopie elektronowym (badania ultrastrukturalne powierzchni); (iii) analizy preparatów i wykonanie dokumentacji fotograficznej przy pomocy transmisyjnego mikroskopu elektronowego Libra 120 firmy ZEISS; (iv) analizy preparatów i wykonanie dokumentacji fotograficznej przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego LEO 1430VP firmy ZEISS.
Laboratorium obsługuje: dr Julita Nowakowska tel. (022)-55-41-009; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Szczegółowe informacje http://www.biol.uw.edu.pl/pl/wydzial w zakładce struktura wydziału/samodzielne pracownie/Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej
Cennik (plik pdf)

logo LAMK

Laboratorium Aparaturowe Mikroskopii Konfokalnej w Pracowni Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej Wydziału Biologii UW oferuje usługi badawczo naukowe obejmujące: (i) czterokanałowe obrazowanie (DU4) z pełną separacją kanałów fluorescencyjnych + światło przechodzące; (ii) obrazowanie trójwymiarowe (3D) z wysoką rozdzielczością; (iii) dwufotonowe (2P) wzbudzanie kropek kwantowych i innych nanokryształów; (iv) dwufotonowe (2P) wzbudzanie barwników wymagających lasera oraz większości klasycznych barwników organicznych; (v) przyżyciowe obserwacje w zakresie podczerwieni obiektów wrażliwych na efekt fototoksyczny; (vi) wykorzystanie podczerwieni w zwiększeniu głębokości obrazowania preparatów biologicznych; (vii) analizę i obróbkę zdjęć w programie NIS-Elements 4.10 AR; (viii) dekonwolucję zdjęć w programie AutoQuant X3
Laboratorium obsługuje: dr Bohdan Paterczyk Tel. (022)-55-41-017; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Szczegółowe informacje http://www.biol.uw.edu.pl/pl/wydzial w zakładce struktura wydziału/samodzielne pracownie/Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej
Cennik (plik pdf)

logo LAChCiSM

Laboratorium Aparaturowe Chromatografii Cieczowej i Spektrometrii Mas w Zakładzie Regulacji Metabolizmu
W laboratorium wykonujemy analizy składu jakościowego i ilościowego próbek biologicznych przy pomocy technik wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), ultrasprawnej chromatografii cieczowej (UPLC) oraz spektrometrii mas. Dysponujemy spektrometrem mass typu QTof – Synapt G2 HDMS oraz spektrometrem kwadrupolowym ZQ firmy Waters, licznymi urządzeniami UPLC: Aquity i nanoAquity firmy Waters, urządzeniem do wysokosprawnej chromatografii jonowej – Dionex 3000 oraz innymi standardowymi urządzeniami HPLC. Do detekcji oraz identyfikacji związków obecnych w poddanych chromatograficznemu rozdziałowi próbach oprócz detektorów mas wykorzystujemy również detektory UV/Vis, Diode-rray, konduktometryczne w układach z supresorami jonowymi oraz detektory elektrochemiczne.
Posiadana baza sprzętowa umożliwia analizę składu próbek biologicznych oraz wykrywanie związków o bardzo zróżnicowanych właściwościach. Wykonujemy:

  1. oznaczenia proteomiczne, m.in. identyfikację białek, rozdział białek w mieszaninie, oznaczenie zawartości konkretnych białek w mieszaninie wykorzystując nanoUPLC sprzężone ze spektrometrem mas Synapt G2 HDMS i oprogramowaniem ProteinLynx
  2. rozdział, określenie mas i identyfikację na podstawie widm MS/MS związków drobnocząsteczkowych dających się przeprowadzić do postaci jonów techniką ESI
  3. oznaczenia licznych jonów organicznych jak i nieorganicznych w roztworach wodnych przy zastosowaniu wysokosprawnego chromatografu jonowego Dionex 3000. Sprzężenie układu z detektorem mas pozwala rutynowo oznaczyć wiele metabolitów glikolizy i cyklu kwasu cytrynowego w próbkach biologicznych oraz zawartość kwasów organicznych w produktach spożywczych. Zastosowanie detektora elektrochemicznego umożliwia oznaczenia związków łatwo ulegających redukcji lub utlenieniu takich jak cukry i tiole.
  4. oznaczenie metodami HPLC i UPLC w połączeniu ze spektrometrią mas zawartości lipidów polarnych i niepolarnych

W oparciu o posiadany sprzęt jesteśmy w stanie opracować szeroki zakres metod pozwalających zidentyfikować w próbkach biologicznych także inne, niewymienione powyżej, substancje.
Laboratorium obsługuje: dr Adam Jagielski tel. (022)-55-43-208; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

MGEF logo

W Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN została utworzona pracownia genomu myszy: Mouse Genome Engineering Core Facility - w której zespół pod kierunkiem prof. Andrzeja Dziembowskiego tworzy modele zwierzęce do badań biomedycznych i przedklinicznych. Pracownia powstała we współpracy prof. Andrzeja Dziembowskiego i dr hab. Ewy Borsuk z Wydziału Biologii UW. Uruchomienie pracowni było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu TEAM TECH CORE FACILITY. Szczegółowe informacje na temat Mouse Genome Engineering Core Facility znajdą Państwo na stronie internetowej www.crisprmice.eu

logo PASS

Laboratorium Aparaturowe Chromatografii Cieczowej i Gazowej

Laboratorium Aparaturowe Atomowej Spektrometrii Absorpcyjnej

logo amerlab

Research & Development Life Sciences, RDLS Sp. z o.o. jest spółką typu spin-off Uniwersytetu Warszawskiego.
Spółka rozwija nowe technologie z zakresu bioremediacji i biodegradacji, oferuje działalność usługową związaną z monitoringiem środowiskowym.
http://rdls.pl

 


logo HR